2023 > 09

Om du arbetar hårt blir du framgångsrik och därmed lycklig. Det finns nog mer än en som tänker att när jag är framgångsrik och lyckats så blir jag också lycklig. Om jag lyckas med mina försäljningsmål, slutför projektet, går ner fem kilo – ja, då blir jag lycklig. Framgång ska helt enkelt automatiskt generera lycka. Men om det skulle vara helt sant så skulle ju varje person som blir befordrad, uppnår ett mål, lyckas på ett prov med automatik bli och vara lycklig. Och så är det ju tyvärr inte.

Dessutom, om lycka är resultatet av att nå framgång så blir det svårt. Varje gång vår hjärna skall fira en seger så flyttar vi hela tiden fram vad framgång innebär – när vi når ett försäljningsmål, då flyttar vi fram målet med nya siffror som skall nås nästa månad eller kvartal osv. Forskning visar faktiskt att sambandet är omvänt. Lycka är det som föder framgång d.v.s. att lycka och optimism bidrar till framgång och det gäller alla aspekter av livet – arbete, vänskap, kreativitet, hälsa, osv

Din hjärna fungerar betydligt bättre om den är positiv än negativ, neutral eller stressad. Om vi kan hitta sätt att vara positiva i nuet så kan våra hjärnor jobba ännu bättre, effektivare, mer kreativt, snabbare, mer konkret och med mer energi. Lycka leder till fysiska förändringar i vår hjärna, t.ex. ökar lycka våra nivåer av dopamin och serotonin. Men, man måste träna hjärnan att vara positiv precis som man tränar annat (motion, kunskap, färdigheter etc.).

Lyckoforskare som Shawn Achor belyser tar bland annat upp följande saker att tänka på.

 • Genom att träna våra hjärnor att se positiva mönster istället för att fokusera på negativa kan vi träna oss att se/hitta olika möjligheter och även fånga dem. För att träna hjärnan att leta efter positiva mönster kan du t.ex. varje dag skriva ner tre nya saker du är tacksam över eller under två minuter varje dag skriva ner en positiv erfarenhet som skett under de senaste 24 timmarna.
 • Vi kan inte ändra på världen men vi kan ändra hur vi ser på världen – d.v.s. vår mentala inställning – och en ändrad inställning kan förändra det objektiva resultatet.
 • När vi upplever hot, kriser och för mycket stress finns det en risk att vi inte känner att vi har kontroll. Och just känslan av att inte uppleva kontroll påverkar både vår produktivitet och hälsa. Så, det gäller då att koncentrera sig på små, hanterbara mål för att återfå känslan av kontroll – ett steg i taget för att öka målen.
 • Investera i ditt sociala nätverk. Studier har visat att när vi har människor i vårt nätverk som vi kan räkna med så ökar våra känslomässiga, fysiska och intellektuella resurser. En positiv kontakt frigör t.ex. oxytocin i blodet vilket minskar oro och ökar koncentrationen. Så småprat i korridoren eller vid kaffemaskinen ökar faktiskt både empati och välmående.

Det sägs att 90 % av vår långsiktiga lycka inte bestäms av den yttre världen utan hur din hjärna kan ta in och processa världen. Om en positiv hjärna ökar intelligens, kreativitet och produktivitet – ja, då är det dags att även se till att träna vår hjärna.

Läs hela inlägget »

Så är hösten i full gång. De flesta av oss sätter nu igång med nya mål och planer. Många, roliga och utmanande mål finns säkert med på listan. Det är ofta lätt att sätta upp planer och mål för framtiden – långa listor över saker vi vill göra men också sådant som vi bör göra eller förväntas göra framöver. Listor i all ära men klon är att också se till att något händer – oavsett om vi pratar om privata eller yrkesmässiga mål och planer.

Forskningen visar att framgångsrika personer har mer fokus på framtiden än andra. De har en vision för sig själv, sin karriär och sitt i liv i övrigt. De tänker ofta i målbilder och hur, inte om de kommer att nå dit.

Varje mål är en del av en större plan, en vision, för dig eller ditt team/verksamhet. Genom att du har en vision som känns meningsfull så ökar det chansen att delmålen också kommer att kännas viktiga. Du bygger huset sten för sten samtidigt som du vet eller har en känsla för vart du är på väg och vad det skall leda till.

Visioner och mål blir också kraftfullare när det är nedskrivna. Då krävs det av oss att vi gör dem specifika och att vi förstår syftet med dem. Att regelbundet kunna ta fram dem och stämma av blir då också möjligt. Erfarenheten säger nämiigen att det är lätt att glömma målen kort efter att de är satta (fråga tex folk i mars vad de hade för nyårslöften).

Målen skall vara viktiga för dig och för ditt team/din verksamhet. De skall driva, motivera och inspirera. Mål skall vara så viktiga att du vill genomföra dem – du skall förstå syftet med målen och varför de är viktiga för just dig eller ditt team. Det skall vara glädjefyllt att uppnå dem - så för att kunna ha ett uthålligt fokus behöver du kunna veta att du är på väg i rätt riktning, veta när du har nått dina mål och vilken effekt du får när du uppnått målen osv.  Är de inte viktiga eller tar dig i rätt riktning skall de faktiskt bort från listan. Även när du får mål som du måste uppnå – som är satta av någon annan – se till att göra dem till dina egna.

Ibland kan målen kännas stora, svåra och ouppnåeliga och det gör att motivationen kan tryta. Bryt därför ner målen i flera delmål, där vart och ett känns rimligt och realistiskt. Bryt sedan ner delmålen till aktiviteter. Ta ett steg i taget. Det finns en härlig energi i att röra sig mot något man vill uppnå.

Det finns olika frågor som du kan ställa dig för att säkerställa att dina mål är tydliga och som kan hjälpa dig att få dem att hända:

 • Vad vill du ha eller uppnå?
 • Vad skulle det betyda om du fick det du vill ha?
 • Hur vet du att du är på väg/kommit ett steg närmare?
 • Hur vet du när du nått dina mål? Hur kommer andra att veta när du nått dem?
 • När vill du ha dem uppnådda?
 • Vad kan hindra dig från att gå mot eller nå målen?
 • Vad har du redan idag som kommer att hjälpa dig att nå dina mål?
 • Vad behöver du skaffa för att nå målen (kunskap, stöd eller annat)?
 • Hur kommer du lättast att nå målen – första steget, snabbast, bäst, enklast?

Andra saker som kan bidra till att du når dina mål kan vara följande:

 • En övertygelse om att du är kapabel att nå dina mål med de resurser som finns till ditt förfogande, vilket kan vara allt ifrån pengar, medarbetare, rätt kompetens, stöd eller materiella tillgångar.
 • Att vara effektiv dvs koncentrera sig på det som faktiskt leder mot målen. För att lyckas med detta kan du behöva hitta smarta rutiner för sådant som knaprar din tid. Att ha för många mål på listan gör det också svårare att ha rätt fokus.
 • Våga misslyckas. Varje framgångsrik person har misslyckats både en och hundra gånger men de ger inte upp. Misslyckanden blir snarare en del av ett lärande.
 • Reflektion på vägen – både i att kunna fira uppnådda delmål men också för att kunna medvetandegöra vad som fungerar bra och vad som kan behöva korrigeras.
 • Lära dig att identifiera och hantera hinder på vägen – för de kommer att dyka upp.
 • Ta  hjälp och lär av andra.

Rom byggdes inte på en dag och detsamma gäller för att nå våra mål. Det gäller att fokuserat ta ett steg i taget och ha en tydlig målbild om vart vi är på väg. Dessutom - långsiktig framgång generas när vi sakta men säkert samlar på oss framgångsrika vanor som blir en del av vårt sätt att vara. Det gäller också för att underlätta för oss att uppnå våra mål.

 

Läs hela inlägget »

Använder vi verkligen all kunskap och erfarenhet som finns inom en organisation?

Ett effektivt sätt att dela med sig av värdefulla erfarenheter i ett företag är mentoring d.v.s. när en person med mer erfarenhet guidar en person med mindre erfarenhet och kunskap inom ett eller flera områden.  För att driva lärande och utnyttja insikter och kunskaper från hela organisationen kan företag även praktisera omvänd mentoring, vilket betyder att kunskap och erfarenhet också flödar nedifrån och upp i organisationen.

Det finns en rad fördelar med omvänd mentoring. Engagemanget hos medarbetare ökar, kunskap flödar mellan funktioner och en lärande och samverkande miljö skapas. Chefer uppger också att de upplever en ökad kunskap inom t.ex. sociala medier, ökad medvetenhet om viss teknik och större öppenhet för nya idéer.
När det gäller omvänd mentoring så finns det några saker att tänka på:
Para ihop personer som kan få ömsesidig nytta och kunskapsutbyte av varandra. Det är inte en kommunikation ”vi kontra dem” utan fokus ligger istället på en två-vägs-kommunikation. Mentorsrelationen behöver vara generös där båda parters input värderas lika högt.

Man skapar tillsammans – det är inte bara en som förmedlar utan tillsammans skapar man något som ger större värde. Det gäller för båda parter att ha ett öppet sinne och vilja se och utforska olika perspektiv.

Omvänd mentoring bygger på att båda parter har förtroende och respekt för varandra och att det finns ett genuint intresse att lära av varandra. Målet är att utmana varandra att gå utanför komfortzonen och prova nya sätt att tänka, arbeta och vara på.

För att skapa en lärande kultur i bolaget, låt kunskap och insikter flöda både uppåt och nedåt i organisationen.

Läs hela inlägget »

Att ha engagerade medarbetare är en viktig komponent för framgång och bra dynamik i en organisation. Engagerade medarbetare är involverade och entusiastiska för sitt arbete. De bryr sig om organisationens framtid och är därmed också villig att ge det där extra för att bidra. Studier visar också att engagemang ligger hög upp på ledarskapsagendan och har gjort så ett bra tag. Trots det visar en mängd undersökningar att upp till 70% av anställda antingen inte är engagerade eller tom aktivt oengagerade.
 
Hur viktigt är det då? Kan vi inte nå resultat ändå? Visst kan vi det, men studier visare att vi definitivt får ut mer av medarbetare som är engagerade och det gäller allt från till exempel höjd produktivitet, lönsamhet och kvalitet till minskade kostnader för sjukfrånvaro och säkerhetsincidenter.
 
Så vad kan du som ledare då göra för att öka engagemang hos dina medarbetare? Eftersom du som ledare har en viktig roll i detta så finns det en del saker du kan göra:

 • Som ledare behöver du visa att du värdesätter dina medarbetare. Dialog och förtroende är viktiga komponenter. En bra relation till sin chef har visat sig vara viktigt för att skapa och bibehålla engagemang hos medarbetare.
 • Finns det möjlighet för mig som medarbetare att utvecklas i jobbet? Brist på utvecklingsmöjligheter har i studier visat sig vara en motivationsdödare. Som ledare behöver du se till att plattformen för utveckling finns och via dialog och coaching veta vad utveckling för varje medarbetare också betyder.
 • Ledare behöver också kunna förmedla en tydlig vision. Medarbetare vill kunna förstå vad ledningen vill med bolaget – vad bolaget står för, vad det vill uppnå, plan för hur det skall uppnås och hur jag som medarbetare kan bidra till det. Dessutom – att kunna förmedla och förklara hur mitt bidra spelar roll för bolaget och dess framgång är ytterligare en motivationsfaktor att räkna med.
 • Var tydlig med att förmedla vilka förväntningar du som chef har på mig medarbetare. Det tillsammans med löpande feedback (positiv och konstruktiv) skapar trygghet och fokus. Däremot visar vissa studier på att medarbetare upplever att de ofta får snabb feedback på vad som inte fungerar medans erkännande och positiv feedback inte alls är lika vanligt. Många framgångsrika ledare är duktiga på att ge erkännande och stärka styrkorna regelbundet och ofta.
 • Samarbete skapar engagemang. Att jobba ihop i team och har förtroendet av samt gott samarbete med andra teammedlemmar är bra för engagemang och prestation. Att känna sig behövd och att andra teammedlemmar bryr sig om mig som medarbetare är har en positiv effekt på engagemanget. Som ledare har du ett ansvar att skapa ett gott klimat och dynamik i dina team.
 • Folk vill ha tro på och känna stolthet över var de jobbar och vill också känna en tilltro till organisationen och dess ledare. Du som ledare  behöver därför stå för och stå upp för företagets värden – vara ett gott föredöme helt enkelt. Om du som ledare antingen visar på att du inte tror på bolagets verksamhet eller mål alternativt pratar om bolagets värderingar och hur viktiga de är men inte själv lever upp till dem skadas engagemanget och tilltron hos dina medarbetare.

 
Många studier har visat på att en organisation kan få klara konkurrensfördelar genom att ha engagerade medarbetare. Som ledare behöver det därför ligga högt upp på agendan – allt behöver inte göras av dig som ledare men du spelar en väldigt stor roll för att ha ett starkt engagemang i organisationen.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter