2018 > 12

Foto: Bengt Kallenberg Foto: Bengt Kallenberg

Ibland kan man tro att man måste göra om sig, bli en helt annan person, för att bli framgångsrik. Det behövs inte, det som behövs är vara mer av det man redan är.

Frågan är då hur jag gör det?

 Den här artikeln beskriver hur du kan få syn på dina främsta talanger och utveckla dem till styrkor. För ju mer du använder dina naturliga talanger och styrkor, desto roligare blir det.

 Till att börja med, vad är en talang?

 Talang är ett naturlig återkommande beteende, sätt att vara på och tänka på som kan användas på ett sätt som skapar resultat/nytta/värde.

Ju starkare talangen är, desto större chans att bli framgångsrik. En talang kan vara oslipad, omedveten och oanvänd eller motsatsen. När talangen medvetandegörs, används, tränas och utvecklas så blir den en styrka som konsekvent kan ge bra resultat vid vissa typer av uppgifter.

 Många människor vet tyvärr inte vilka deras främsta talanger och styrkor är.

 Kunskap om sina talanger och styrkor gör till exempel att

- det är enklare att välja och få en karriär som passar den man är (som troligtvis då också ger en högre lön, större trivsel och mer energi)

- man kan ta sig an problem och utmaningar effektivare genom att medvetet använda sina styrkor

- man vet vad man själv är bra på och vad andra gör bättre så man lägger tid och energi på rätt sak.

 På frågan ”vilka är dina främsta styrkor?” svarar många med någon erfarenhet eller kunskap man har, till exempel projektledningskunskap. Det är inte en styrka, styrkan kan i det sammanhanget istället vara att organisera och få ihop allt eller att kommunicera idéer och mål på ett effektivt sätt. En styrka består av talanger, gjorda erfarenheter när talangerna använts och utvecklade färdigheter/skickligheter i att utföra.

Hur ska du då veta vilka dina främsta talanger är?

Här är till att börja med fem ledtrådar som kan göra att du upptäcker dina naturliga talanger. Skriv gärna ner de aktiviteter eller observationer som dyker upp när du funderar.


- Det är aktiviteter/sysselsättning som du dras till automatiskt. Du kan bara inte låta bli att ta dig an dem.

- Aktiviteter som du lär dig snabbt.

- Aktiviteter där du helt naturligt vet vilka nästa steg är och du kan uppleva ett flow när du håller på med dem.

- Aktiviteter där du excellererade, där du efteråt undrar ”Hur lyckades jag med det där?”

- Aktiviteter du får energi av, antingen medan du utför dem eller omedelbart efteråt och du undrar ”när kan jag få göra det där igen?”

En annan övning du kan göra är ”Tidslinjen”.

Rita upp en linje på ett papper och dela in den i år. Längst till höger ligger dagens datum, och så går du bakåt i tiden, år för år. Markera varje år med ett streck. Skriv sedan in större händelser, projekt, uppgifter, mm, som har haft en stor betydelse för dig och där du kände flow, energi, tillfredsställelse. Skriv in dem vid de årtal de inträffade.

Titta på linjen, vad ser du? Vilka är dina valda händelser? Vad gör att just de är med på linjen? Vilka styrkor använde du för respektive händelse? Vad kan det säga om vad du ska göra för att komma mest till din rätt?

 Andra sätt för att få ledtrådar till sina styrkor är

- var uppmärksam på återkoppling du får av andra när du gjort olika saker. En del av det vi gör tycker vi är så naturligt så vi ser det inte som någon speciella styrka, vi bara gör. Men andra ser det och uppmärksammar oss på det.

- Prova olika sätt att agera, leda eller lösa en uppgift. När du förändrar sättet vad händer då? Hur påverkas andra? Vad fungerar bäst? Genom att prova dig fram med olika sätt och stilar så destillerar du fram det som är ditt bästa jag.

Investera i dina talanger – och det måste inte vara 10 000 timmar

Forskning kring talang visar att alla har talang inom olika områden, och att alla kan nå mästarklass inom ett område där talangen är störst.

Ingen är född mästare eller expert. Det finns heller ingen åldersgräns för att hitta eller utveckla sin talang. Det handlar heller inte om IQ för att nå mästarprestationerna.

Det som är avgörande är mängden och kvaliteten på tiden vi lägger ner på att bli riktigt bra. Du har säkert hört teorin om att det behövs 10 000 timmar av fokuserad träning (”deliberate practice”) för att bli mästerligt bra. Så mycket kanske vi inte vill satsa men klart är att utveckla en talang till en styrka är inte gratis.

För att talanger ska utvecklas till styrkor behöver vi investera tid och energi.

Till att börja handlar det dock om att bli medveten om vilka som är ens främsta talanger och vad som gör mig unik. Sedan öva, förädla, skaffa erfarenheter, få feedback – ha en plan.

Ett sätt att börja göra det är att medvetet använda utvalda styrkor på de mål eller utmaningar du har framför dig.
Skriv till exempel ner ett par av dina viktigaste uppgifter som du har framför dig just nu. Välj sedan ut vilken eller vilka av dina talanger/styrkor du kan använda i just det här fallet.
Observera sedan dig själv när du utför uppgiften.
Notera det du såg och upplevde.

 Filosofin bakom att utveckla och använda sina styrkor mer är att det är bättre att vässa dig där du är naturligt bra, istället för att försöka vara halvbra på många olika saker där du inte har naturlig talang.
Att investera i att få sina icke-styrkor att bli lite bättre i stället för att satsa på att få riktig spets på sina främsta styrkor leder till dissonans och medelmåttighet.

I ett team handlar det om att ha ett antal individer som var och en är riktigt bra på ett eller ett par olika områden, och där individerna genom det kompletterar varandra. Alla i teamet ska inte vara halvbra på allt.

Ska man inte ta hand om sina brister då? Det ska du om du har svagheter som leder till att du hindrar dig eller förstör för dig själv eller andra, då måste du förstås göra något åt dem.

Ta ansvar för att ”äga” och använda dina talanger och styrkor!

 Ta gärna en kontakt för att prova på StrengthsFinder – ett sätt att öka medvetenheten om sina främsta talanger.

Skrivet av: Bengt Kallenberg

Läs hela inlägget »

Ledarskap och engagemang!
 
Att ha engagerade medarbetare är en viktig komponent för framgång och bra dynamik i en organisation. Engagerade medarbetare är involverade och entusiastiska för sitt arbete. De bryr sig om organisationens framtid och är därmed också villig att ge det där extra för att bidra. Studier visar också att engagemang ligger hög upp på ledarskapsagendan och har gjort så ett bra tag. Trots det visar en mängd undersökningar att upp till 70% av anställda antingen inte är engagerade eller tom aktivt oengagerade.
 
Hur viktigt är det då? Kan vi inte nå resultat ändå? Visst kan vi det, men studier visare att vi definitivt får ut mer av medarbetare som är engagerade och det gäller allt från till exempel höjd produktivitet, lönsamhet och kvalitet till minskade kostnader för sjukfrånvaro och säkerhetsincidenter.
 
Så vad kan du som ledare då göra för att öka engagemang hos dina medarbetare? Eftersom du som ledare har en viktig roll i detta så finns det en del saker du kan göra:

  1. Som ledare behöver du visa att du värdesätter dina medarbetare. Dialog och förtroende är viktiga komponenter. En bra relation till sin chef har visat sig vara viktigt för att skapa och bibehålla engagemang hos medarbetare.
  2. Finns det möjlighet för mig som medarbetare att utvecklas i jobbet? Brist på utvecklingsmöjligheter har i studier visat sig vara en motivationsdödare. Som ledare behöver du se till att plattformen för utveckling finns och via dialog och coaching veta vad utveckling för varje medarbetare också betyder.
  3. Ledare behöver också kunna förmedla en tydlig vision. Medarbetare vill kunna förstå vad ledningen vill med bolaget – vad bolaget står för, vad det vill uppnå, plan för hur det skall uppnås och hur jag som medarbetare kan bidra till det. Dessutom – att kunna förmedla och förklara hur mitt bidra spelar roll för bolaget och dess framgång är ytterligare en motivationsfaktor att räkna med.
  4. Var tydlig med att förmedla vilka förväntningar du som chef har på mig medarbetare. Det tillsammans med löpande feedback (positiv och konstruktiv) skapar trygghet och fokus. Däremot visar vissa studier på att medarbetare upplever att de ofta får snabb feedback på vad som inte fungerar medans erkännande och positiv feedback inte alls är lika vanligt. Många framgångsrika ledare är duktiga på att ge erkännande och stärka styrkorna regelbundet och ofta.
  5. Samarbete skapar engagemang. Att jobba ihop i team och har förtroendet av samt gott samarbete med andra teammedlemmar är bra för engagemang och prestation. Att känna sig behövd och att andra teammedlemmar bryr sig om mig som medarbetare är har en positiv effekt på engagemanget. Som ledare har du ett ansvar att skapa ett gott klimat och dynamik i dina team.
  6. Folk vill ha tro på och känna stolthet över var de jobbar och vill också känna en tilltro till organisationen och dess ledare. Du som ledare  behöver därför stå för och stå upp för företagets värden – vara ett gott föredöme helt enkelt. Om du som ledare antingen visar på att du inte tror på bolagets verksamhet eller mål alternativt pratar om bolagets värderingar och hur viktiga de är men inte själv lever upp till dem skadas engagemanget och tilltron hos dina medarbetare.

 
Många studier har visat på att en organisation kan få klara konkurrensfördelar genom att ha engagerade medarbetare. Som ledare behöver det därför ligga högt upp på agendan – allt behöver inte göras av dig som ledare men du spelar en väldigt stor roll för att ha ett starkt engagemang i organisationen.

Skrivet av Eva Borgert Palm, 4Focus Leaership and Recruitment

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter