2018 > 11

Antag att du fått i uppgift att föreslå olika produkter och tjänster som kan utnyttja en ny teknisk plattform som ni utvecklat. Du ber dina teammedlemmar undersöka marknaden och brainstorma idéer.

Du sätter upp ett möte där ni ska diskutera idéerna.Vid mötet så börjar Anna med att presentera sitt förslag. Hon har backat upp det med en hel del vettig statistik och hon förklarar varför hon tror att idén kommer att bli framgångsrik.

Efter Anna så kommer Erik med sitt förslag. Han har testat det på olika fokusgrupper som han har material från.Olyckligtvis så är båda förslagen komplexa och så ni kan bara utveckla en av idéerna vidare. Under diskussionen framgår det allt mer att de flesta verka föredra Annas idé. Många tycker att den ”känns bra” och att den skulle vara bäst för den nya plattformen.

Nu kan det vara så att det finns en god chans att teamet föredrog Annas idé helt enkelt för att hon var den som presenterade först. Det här är ett exempel på en beslutsfälla, att det man hör först får störst vikt. I den följande texten så går vi igenom fler exempel på beslutsfällor att se upp med.
Vi fattar ibland beslut till synes ologiskt och irrationellt, vilket beror på vår oförmåga att hantera information helt objektivt. Det kan bl.a leda till att vi missbedömer risker och hot.

Ett exempel är när du får motsägelsefull information presenterad för dig så tenderar du att gilla det som stödjer de förutfattade meningar du har i frågan. Eller så kanske du lutar åt det som du hörde först.

Eftersom de flesta inte är medvetna om den här typen av beslutsfällor har de stor tendens att dyka upp i gruppmöten. Det är viktigt att vara medveten om de olika psykologiska favoriseringar som kan uppstå p.g.a att följderna av fel beslut kan bli allvarliga.

Om du är insatt i det som kan uppstå så kan du informera andra i gruppen om fällorna.

Exempel på beslutsfällor:

 1) Bekräftande bevis
Vi söker och hittar snabbt bevis och tecken som stödjer våra förutfattade meningar och åsikter, oavsett vilka de är. Det kan innebära att tankegångar och idéer som inte stämmer med våra ”sanningar” tar vi inte in. Risken är då att vi inte är öppna för nya idéer eller möjligheter.
Ett sätt att undvika den här fällan i en grupp är att se till att det finns olika typer av personligheter och erfarenheter i gruppen, samt uppmuntra alla att dela med sig av sina idéer utan att andra kritiserar dem. Man kan också prova metoden ”Sex tänkande hattar”.

 2) Störst vikt vid det första
Vi har en tendens att lägga störst vikt vid det första argumentet vi hör och sedan låta det få stor vikt vid beslutsfattande. Det är ju en teknik som kan användas av den som vill styra de som lyssnar eller de som man förhandlar med.
Det går att undvika fällan genom att ha mycket information i frågan, samla fakta, vara påläst och förberedd.

 3) Göra som andra gör och tycker
En fälla som är besläktad med ”grupptänkande”. Fällan består i att göra eller ha en åsikt på grund av att många andra gör eller tänker samma sak. Det kan då vara svårt att gå mot strömmen och få gehör för avvikande åsikter.
Du kan undvika detta genom att t.ex låta deltagarna skriva ner sin idéer innan diskussionen börjar. Det ger dig en chans att få en uppfattning om vad alla står för och känner innan risken för grupptänkande uppstår.

4) Stor exponering vinner
Det här är något som reklamare och marknadsförare är väl bekanta med. Det bygger på att ju mer upprepad information vi får om något desto större sannolikhet att vi gillar det och kommer att välja det alternativet. Till slut blir det vi hör gång på gång sant.

 5) För mycket information
När vår hjärna får för mycket information och för många alternativ att ta ställning till blir det ”information overload”. Det kortikala systemet blir utmattat och vi reagerar med vilja fly eller fäkta. Det kan leda till att vi antingen skjuter upp beslutet för att vi inte orkar mer just nu, eller fattar ett snabbt beslut bara för att bli av med. Och då kan det förstås bli galet.

Skrivet av: Bengt Kallenberg

Läs hela inlägget »

Ledarskap och engagemang!
 
Att ha engagerade medarbetare är en viktig komponent för framgång och bra dynamik i en organisation. Engagerade medarbetare är involverade och entusiastiska för sitt arbete. De bryr sig om organisationens framtid och är därmed också villig att ge det där extra för att bidra. Studier visar också att engagemang ligger hög upp på ledarskapsagendan och har gjort så ett bra tag. Trots det visar en mängd undersökningar att upp till 70% av anställda antingen inte är engagerade eller tom aktivt oengagerade.
 
Hur viktigt är det då? Kan vi inte nå resultat ändå? Visst kan vi det, men studier visare att vi definitivt får ut mer av medarbetare som är engagerade och det gäller allt från till exempel höjd produktivitet, lönsamhet och kvalitet till minskade kostnader för sjukfrånvaro och säkerhetsincidenter.
 
Så vad kan du som ledare då göra för att öka engagemang hos dina medarbetare? Eftersom du som ledare har en viktig roll i detta så finns det en del saker du kan göra:

  1. Som ledare behöver du visa att du värdesätter dina medarbetare. Dialog och förtroende är viktiga komponenter. En bra relation till sin chef har visat sig vara viktigt för att skapa och bibehålla engagemang hos medarbetare.
  2. Finns det möjlighet för mig som medarbetare att utvecklas i jobbet? Brist på utvecklingsmöjligheter har i studier visat sig vara en motivationsdödare. Som ledare behöver du se till att plattformen för utveckling finns och via dialog och coaching veta vad utveckling för varje medarbetare också betyder.
  3. Ledare behöver också kunna förmedla en tydlig vision. Medarbetare vill kunna förstå vad ledningen vill med bolaget – vad bolaget står för, vad det vill uppnå, plan för hur det skall uppnås och hur jag som medarbetare kan bidra till det. Dessutom – att kunna förmedla och förklara hur mitt bidra spelar roll för bolaget och dess framgång är ytterligare en motivationsfaktor att räkna med.
  4. Var tydlig med att förmedla vilka förväntningar du som chef har på mig medarbetare. Det tillsammans med löpande feedback (positiv och konstruktiv) skapar trygghet och fokus. Däremot visar vissa studier på att medarbetare upplever att de ofta får snabb feedback på vad som inte fungerar medans erkännande och positiv feedback inte alls är lika vanligt. Många framgångsrika ledare är duktiga på att ge erkännande och stärka styrkorna regelbundet och ofta.
  5. Samarbete skapar engagemang. Att jobba ihop i team och har förtroendet av samt gott samarbete med andra teammedlemmar är bra för engagemang och prestation. Att känna sig behövd och att andra teammedlemmar bryr sig om mig som medarbetare är har en positiv effekt på engagemanget. Som ledare har du ett ansvar att skapa ett gott klimat och dynamik i dina team.
  6. Folk vill ha tro på och känna stolthet över var de jobbar och vill också känna en tilltro till organisationen och dess ledare. Du som ledare  behöver därför stå för och stå upp för företagets värden – vara ett gott föredöme helt enkelt. Om du som ledare antingen visar på att du inte tror på bolagets verksamhet eller mål alternativt pratar om bolagets värderingar och hur viktiga de är men inte själv lever upp till dem skadas engagemanget och tilltron hos dina medarbetare.

 
Många studier har visat på att en organisation kan få klara konkurrensfördelar genom att ha engagerade medarbetare. Som ledare behöver det därför ligga högt upp på agendan – allt behöver inte göras av dig som ledare men du spelar en väldigt stor roll för att ha ett starkt engagemang i organisationen.

Skrivet av Eva Borgert Palm, 4Focus Leaership and Recruitment

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

-

Etiketter