Ledarutveckling

Gott ledarskap gör stor skillnad på en arbetplats och för medarbetarna, likväl som dåligt ledarskap kan skapa dåligt klimat, ineffektivitet och medarbetare som lämnar. 

Vi vill bidra till stort engagemang och framgångsrika företag och ett sätt att göra det är att utveckla ledarskapet eftersom ledarna och cheferna i sin tur påverka ett antal medarbetare.

Vi utvecklar ledare för att skapa bestående resultat, något som gör skillnad. 

Utifrån den situation du eller ditt företag befinner er i, era behov och önskade resultat bygger vi effektiva ledarskapsprogram. Att du, din grupp och företag är unika är grunden för hur vi ser på och bygger ledarutveckling. 

Vad som passar bäst identifierar vi i samverkan med era önskemål i kombination med vår erfarenhet och kompetens.

Vi genomför bland annat:

Ledarutvecklingsprogram bestående av workshops, individuell coaching för varje deltagare och personlighetsanalyser (DISC, StrengthsFinder, e.dyl).

Specifika workshops/seminarier inom ett eller flera områden som t.ex.

  • Coachande ledarskap
  • Sätta mål
  • Fatta rätt beslut
  • Bygga effektiva team
  • Leda i förändring, hantera osäkerhet
  • Effektiv kommunikation, feedback och utvecklande samtal
  • Effektivare ledningsgrupper
Ni får med er gott om tips, verktyg och praktiska metoder att använda omgående. Våra workshops är en blandning övningar, teori, samtal och reflektion. Det går att bygga ett utvecklingsprogram med ett antal olika moduler för att t.ex utveckla teamledare och nya chefer.


Individuellt ledarskapsprogram som består av både coaching och utveckling inom 3-5 utvalda fokusområden som väljs ut i samråd.

Bli ett styrkebaserat team handlar om att identifiera varje teammedlems främsta talanger och styrkor, lägga ihop dessa till olika grupp-profiler och se hur var och en bäst kommer till sin rätt. Programmet består av tester och workshops, eventuellt även indivduella återkopplingssamtal.

Utvärdering av styrelsearbete
Bestående av en web-baserad enkät, rapporter, presentation, benchmarking och skapande av handlingsplaner. Därtill kan djupintervjuer med utvalda nyckelpersoner genomföras som en del av utvärderingen.