Ledarutveckling

Gott ledarskap gör stor skillnad på en arbetplats, ett team och för medarbetare, likväl som ett dåligt ledarskap kan skapa dåligt klimat, ineffektivitet och medarbetare som inte utvecklas och t.o.m. lämnar organisationen. 

Därför brinner vi för att utveckla ledare som kan skapa bestående engagemang och resultat, något som verkligen kan göra skillnad. Utifrån den situation du eller ert företag befinner er i, era behov och önskade resultat bygger vi effektiva ledarskapsprogram. Att du, ditt team och organisation är unika är grunden för hur vi ser på och bygger program för ledarutveckling. Vad som passar bäst identifierar vi i samverkan med era önskemål i kombination med vår erfarenhet och kompetens.

Vi genomför bland annat:

Ledarutvecklingsprogram 
Vi skräddarsyr interaktiva program som sträcker sig över 6-12 månader och består av workshops utifrån viktiga ledarskapsområden och områden ni specifikt behöver utveckla, individuell coaching för att säkerställa utveckling för varje deltagare och personlighetsanalyser.

Specifika workshops/seminarier inom ett eller flera områden som t.ex.

  • Coachande ledarskap
  • Leda effektivt på distans
  • Sätta mål och följa upp
  • Fatta rätt beslut
  • Bygga effektiva team
  • Leda och effektivt hantera förändring och osäkerhet
  • Effektiv kommunikation, feedback och utvecklande samtal
  • Effektivare ledningsgrupper
Ni får med er gott om tips, verktyg och praktiska metoder att använda omgående. Våra workshops är en blandning av övningar, teori, samtal och reflektion. Det går att bygga ett utvecklingsprogram med ett antal olika moduler för att t.ex. utveckla teamledare, medarbetare och nya chefer.


Individuella ledarskapsprogram
När en eller ett fåtal ledare i din organisation behöver utvecklas har vi skapat ett individuellt program som består av både individuell coaching och träning inom 3-5 utvalda fokusområden som väljs ut i samråd med er.

Utveckling av ledningsgrupper och olika team 
Dessa program handlar om att identifiera hur teamet kan bli än mer effektivt, varje teammedlems främsta talanger och styrkor och se hur var och en bäst kommer till sin rätta för att skapa resultat och nå verksamhetens mål. Programmet består av personlighetsanalyser. workshops och ibland även individuell coaching.

Utvärdering av styrelsearbete
Bestående av en web-baserad enkät, rapporter, presentation, benchmarking och skapande av handlingsplaner. Därtill kan djupintervjuer med utvalda nyckelpersoner genomföras som en del av utvärderingen.